مدیریت: شریفی

همراه: ۰۹۰۳۳۷۷۸۳۳۳

فکس: ۰۶۱۳۳۷۷۸۳۳۳

تلفن: ۰۶۱۳۳۷۷۴۳۳۱

نشانی: اهواز، کمپلو، امیرکبیر جنوبی، نبش انصاری

اطلاعات کامل تر در سایت اینترنتی امداد باطری اهواز:

www.batribesat.ir